REGULAMENTUL CAMPANIEI
”Transport gratuit cu cardurile Pluxee pe Bringo”REGULAMENTUL CAMPANIEI
”Transport gratuit cu cardurile Pluxee pe Bringo”


Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei „ Livrare gratuită cu Pluxee Gusto prin Bringo” este Bringo Magazin SRL, o societate comercială cu răspundere limitată legal înființată şi funcționând în conformitate cu legile române, având sediul social în Strada Mihai Eminescu nr.108-112, Etaj 5, Sector 2, București, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/13752/19.10.2016, CUI 36649034, denumită în continuare “Bringo”.
Campania promoțională se desfășoară cu sprijinul PLUXEE ROMANIA SRL, o societate cu răspundere limitată, înregistrată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din România, cu sediul social în B-dul Dimitrie Pompei nr. 9 – 9A, Clădirea 19, Etaj 3, Sector 2, București, România, cod postal 020335 cod postal: 020335, având un capital social subscris şi vărsat de 25.000.000 RON, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti cu nr. J40/9678/1998, identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC. J40/9678/1998 şi având codul unic de înregistrare (CUI) 11071295, denumită în continuare „Pluxee”.Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE
Campania se desfașoară în perioada 14.12.2022 – 31.12.2022 prin intermediul platformei Bringo în localitățile în care Bringo își desfășoară activitatea. Lista cu localitățile în care Bringo își desfășoară activitatea poate fi consultată aici: https://www.bringo.ro/ro/
Art. 3 PARTICIPANTI SI DREPTUL LA PARTICIPARE
Campania se adresează tuturor persoanelor fizice cu vârsta de minimum 18 ani, din localitățile în care Bringo își desfășoară activitatea.
Pentru a putea participa la Campanie, este necesar ca persoanele să aibă un cont Bringo activ la data începerii campaniei sau sa își deschidă un cont nou.
Organizatorul își rezervă dreptul de a înlatura orice tentativă de fraudă prin restrictionarea accesului de a participa la această Campanie și descalificarea automată a persoanelor care încearcă să fraudeze.
Prin participarea la această Campanie, participanții accepă integral și liber consimțit prevederile acestui regulament.
Art. 4 MECANISMUL CAMPANIEI
Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la această Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
Participanții trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 3 alin. (1) și (2) din prezdentul Regulament;
Participantii trebuie să dețină un card pentru tichete de masă Pluxee/ Sodexo (Gusto Pass Card/ Pluxee Gusto Card) la data începerii campaniei sau sa intre în posesia unui card pentru tichete de masă Pluxee/ Sodexo (Gusto Pass Card/ Pluxee Gusto Card) pe durata Campaniei;
Participantii trebuie sa comande prin intermediul platformei Bringo o commandă în valoare de cel puțin 100 lei și ulterior să aleagă din platforma Bringo, ca modalitate de plată a comenzii, plata cu cardul pentru tichete de masă Pluxee/ Sodexo (Gusto Pass Card/ Pluxee Gusto Card) și să plătească cu acesta la unul dintre magazinele Carrefour Hypermarket, Cora sau Penny;
Participanții trebuie să adauge codul “PLUXEE” înainte de a plasa comanda, în secțiunea de Vouchere din aplicația Bringo.
Inscrierea se va face exclusiv în Perioada Campaniei menționată la Art. 2 de mai sus;
Toți utilizatorii care au îndeplinit cumulativ condițiile prevazute la art. 4 alin. (1) câștigă premiul Campaniei.
Art. 5 PREMIILE CAMPANIEIPentru o comandă în valoare de cel puțin 100 lei platită cu cardul de tichete de masă Pluxee/ Sodexo (Gusto Pass Card/Pluxee Gusto Card) în perioada promotiei, utilizatorul va beneficia de transport gratuit dacă introduce codul “PLUXEE” înainte de plasarea comenzii.Codul va fi valabil doar în perioada promoțională.(3) Valoarea totală a Premiilor oferite pe durata prezentei Campanii va fi suportată de Pluxee.Art. 6 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT
În orice situație de forță majoră sau caz fortuit care împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspundere privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată.
Art. 7 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment, in cazul in care Pluxee decide acest lucru. De asemenea, Pluxee își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Campaniei și va face public acest lucru. Orice acțiune dintre cele enumerate anterior va fi adusă la cunoștința publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore înainte pe site-ul oficial Pluxee la adresa www.sodexo.ro
Art. 8 PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin participarea la această Campanie, participanții iau cunostință de faptul că datele lor personale vor fi prelucrate în scopul desfășurării campaniei, pentru durata organizarii și desfasurarii Campaniei, cât și pentru o durată limitată după încetarea campaniei în scopul respectării obligațiilor legale privind facturarea în conformitate cu art. 25 din Legea 82/1991.
Aveţi următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal: (i) dreptul de acces la datele cu caracter personal; (ii) dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal; (iii) dreptul de a obține restricționarea prelucrării; (iv) dreptul la portabilitatea datelor; (v) dreptul de vă opune prelucrării (atunci când prelucrarea se întemeiază pe un interes legitim al operatorului). De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat, ceea ce are ca efect încetarea oricărei prelucrări a datelor dvs., fără însă a afecta legalitatea prelucrărilor desfășurate anterior.
Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriţi să ne adresaţi orice solicitare, precum şi să vă exercitaţi oricare din drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați la sediul Sodexo (menționat mai sus), telefonic, la numărul 021.207.27.27 sau să transmiteți o solicitare către DPO-ul Sodexo, utilizând următoarea adresă de e-mail: [email protected]. Fiecare solicitare va fi analizată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună. În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către ANSPDCP.
Art. 9 LITIGII
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutionate de instanțele judecatoresti competente din municipiul București.
Art. 10 CONTESTATII
Cererea scrisă a participanților la Campanie în vederea sesizării Pluxee cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusă la sediul Pluxee în termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrării comenzii sau prin intermediul Formularului de contact din aplicatia MySodexo sau din portalul online MySodexo. Orice sesizare în acest sens, depusă după trecerea termenului de mai sus nu va fi luată în considerare.
Art. 11 ALTE REGLEMENTARI
În caz de tentativă sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte îndreptate împotriva și la adresa Bringo sau Pluxee, aceștia își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și tragerea la răspundere în condițiile legii a celor vinovați, inclusiv, dar fără a se limita la descalificarea participanților la Campanie. Pluxee nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Pluxee, cum ar fi defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și poate fi solicitat la adresa de corespondență a Pluxee și pe site-ul www.sodexo.ro